Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 4)

Odpoczynkiem chrześcijan – odpoczynek Boga

1
Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku,
aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony.
2
Albowiem i myśmy
otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było
pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli.
3

Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział:

Toteż przysiągłem w gniewie moim:
Nie wejdą do mego odpoczynku,

aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata.
4
Powiedział bowiem
[Bóg] na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg w
siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich.
5
I znowu na tym [miejscu]: Nie
wejdą do mego odpoczynku.
6
Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż
ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu [swego]
nieposłuszeństwa,
7
dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień – “dzisiaj” -
po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało
powiedziane:

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych!

8
Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym
dniu.
9
A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.
10
Kto
bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po
swoich.
11
Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł
za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.
12
Żywe bowiem jest słowo Boże,
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i
myśli serca.
13
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne,
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu
musimy zdać rachunek.

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO

Chrystus prawdziwym arcykapłanem

14
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
15
Nie takiego bowiem
mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
16

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie
i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.

Zostaw wpis