Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 5)

1
Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w
sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
2

Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega
słabości.
3
I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie
składać ofiary za grzechy.
4
I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz
tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
5
Podobnie i Chrystus
nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił
to] Ten, który powiedział do Niego:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził,

6
jak i w innym [miejscu]:
Tyś jest kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka.

7
Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby
i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany
dzięki swej uległości.

8
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał.
9
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego
dla wszystkich, którzy Go słuchają,
10
nazwany przez Boga kapłanem na wzór
Melchizedeka.

Kapłaństwo Chrystusa a życie adresatów

11
Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ
ociężali jesteście w słuchaniu.
12
Gdy bowiem ze względu na czas powinniście
być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych
prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu.
13
Każdy,
który pije [tylko] mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ
jest niemowlęciem.
14
Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych,
którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra
i zła.

Zostaw wpis