Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 6)

1
Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego,
co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za
uczynki martwe i [wyznanie] wiary w Boga,
2
nauka o chrztach i nakładaniu
rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.
3
A i to uczynimy, jeśli Bóg
pozwoli.
4
Niemożliwe jest bowiem tych – którzy raz zostali oświeceni, a
nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha
Świętego,
5
zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego
wieku,
6
a [jednak] odpadli – odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie
Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko.
7
Ziemia zaś, która pije deszcz
często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją
uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.
8
A ta, która rodzi ciernie i
osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
9
Ale
chociaż tak mówimy, to jednak po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś
lepszego i bliskiego zbawienia.
10
Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby
zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego,
gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie.
11
Pragniemy zaś, aby
każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca,

12
abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę
i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.
13
Albowiem gdy Bóg Abrahamowi
uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc,
przysięgał na samego siebie,
14
mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i
ponad miarę rozmnożę.
15
A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to,
co było obiecane.
16
Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla
stwierdzenia [prawdy] jest zakończeniem każdego sporu między nimi.
17

Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy
niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą,
18
abyśmy przez
dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg,
mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej
nadziei.
19
Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy,
[kotwicy], która przenika poza zasłonę,
20
gdzie Jezus poprzednik wszedł za
nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Zostaw wpis