Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 7)

Chrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka

1
Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na
spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu
błogosławieństwa.
2
Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego
[łupu]. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także
króla Szalemu, to jest Króla Pokoju.
3
Bez ojca, bez matki, bez rodowodu,
nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna
Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
4
Rozważcie, jak wielki jest ten,
któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
5

Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z
Prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich,
chociaż i ci wywodzą się z rodu Abrahama.
6
Tamten, który nie wywodził się z
ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał
obietnice.
7
Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje
błogosławieństwo od tego, co wyższe.
8
Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie,
którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje.
9
I
jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył
dziesięcinę w osobie Abrahama.
10
Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca
swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.
11
Gdyby więc doskonałość
została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo,
oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na
wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona?
12
Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi
też nastąpić zmiana Prawa.
13
Ten zaś, o którym się to mówi, należał do
innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
14
Wiadomo przecież,
że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o
kapłanach z tego pokolenia.
15
Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek
tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan,
16
który stał
się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły
niezniszczalnego życia.
17
Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś
kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
18
Zostaje przeto usunięte
poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.
19
Prawo nie
dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej
nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.
20
Tym więcej, iż stało się to
nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się
kapłanami,
21
Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział:
Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki.
22
O
tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
23
I gdy tamtych
wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu,
24
Ten
właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
25
Przeto i
zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do
Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
26
Takiego bowiem potrzeba
nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od
grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,
27
takiego, który nie jest
obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze,
ofiarując samego siebie.
28
Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi
obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa,
[ustanawia] Syna doskonałego na wieki.

Zostaw wpis