Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 8)

WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA

Wyższość Chrystusowej świątyni i Nowego Przymierza

1
Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł
po prawicy tronu Majestatu w niebiosach,
2
jako sługa świątyni i prawdziwego
przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.
3
Każdy bowiem
arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby
Ten także miał coś, co by ofiarował.
4
Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby
kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa.

5
Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem
Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga.
Patrz zaś – mówi – abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został
ukazany na górze.
6
Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą
służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte
zostało na lepszych obietnicach.
7
Gdyby bowiem owo pierwsze było bez
nagany, to nie szukano by miejsca na drugie [przymierze].

8
Albowiem ganiąc ich, zapowiada:
Oto nadchodzą dni, mówi Pan,
a zawrę z domem Izraela
i z domem Judy przymierze nowe.

9
Nie takie jednak przymierze,
jakie zawarłem z ich ojcami,
w dniu, gdym ich wziął za rękę,
by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej.
Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu,
przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.

10
Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela
w owych dniach, mówi Pan.
Dam prawo moje w ich myśli,
a na sercach ich wypiszę je,
i będę im Bogiem,
a oni będą Mi ludem.

11
I nikt nie będzie uczył swojego rodaka
ani nikt swego brata, mówiąc:
Poznaj Pana!
Bo wszyscy Mnie poznają,
od małego aż do wielkiego.

12
Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością
i nie wspomnę więcej na ich grzechy.

13
Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się
przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.

Zostaw wpis