Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 9)

Skutki ofiary Chrystusa

1
Wprawdzie także i pierwsze [przymierze] miało przepisy służby Bożej oraz
ziemski przybytek.
2
Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej
[Miejscem] Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne.
3
Za
drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę “Święte Świętych”.
4

Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd
złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która
zakwitła, i tablice Przymierza.
5
Nad nią zaś były cheruby Chwały, które
zacieniały przebłagalnię, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić.
6

Tak zaś te rzeczy były urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze
wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą,
7
do drugiej zaś części jedynie
arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za
grzechy swoje i swojego ludu.
8
Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze
nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki istnieje pierwszy
przybytek.
9
To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim
dary i ofiary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia
służbę Bożą.
10
Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu
naprawy, a [polegają] jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach.
11

Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i
doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek,

12
ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na
zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
13
Jeśli bowiem
krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się
zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała,
14
to o ile bardziej krew
Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako
nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście
służyć mogli Bogu żywemu.
15
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza,
ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za
pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa,
dostąpili spełnienia obietnicy.
16
Gdzie bowiem jest testament, tam musi
ponieść śmierć ten, który sporządza testament.
17
Testament bowiem po
śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził
testament.
18
Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony.
19
Gdy
bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew
cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą
księgę, jak i cały lud, mówiąc:
20
To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam
polecił.
21
Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia
przeznaczone do służby Bożej.
22
I prawie wszystko oczyszcza się krwią
według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów].
23
Przeto
obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś
rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych.
24

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej
odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się
za nami przed obliczem Boga,
25
nie po to, aby się często miał ofiarować jak
arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą.
26
Inaczej
musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden
ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z
samego siebie.
27
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
28
tak
Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz
ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go
oczekują.

Zostaw wpis