Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Kolosan (Kol 1)

Adres

1
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,
2
do
świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od
Boga, Ojca naszego!

Uznanie dla adresatów wyrażone dziękczynną modlitwą

3
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze,
ilekroć modlimy się za was -
4
odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w
Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych
-
5
z powodu nadziei [nagrody] odłożonej dla was w niebie. O niej to już
przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy – Ewangelii,
6
która do was
dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje
ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznali łaskę Boga w [jej]
prawdzie
7
według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi
naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas;
8
on
też nam ukazał waszą miłość w Duchu.

Modlitwa o znajomość Boga potwierdzoną życiem

9
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was
się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w
całej mądrości i duchowym zrozumieniu,
10
abyście już postępowali w sposób
godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów
i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.
11
Niech moc Jego chwały w pełni was
umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.
12
Z
radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale
świętych w światłości.
13
On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł
do królestwa swego umiłowanego Syna,
14
w którym mamy odkupienie -
odpuszczenie grzechów.

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA

Boska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupienia

15
On jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,

16
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

17
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

18
I On jest Głową Ciała – Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.

19
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,

20
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Udział adresatów w skutkach odkupienia

21
I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami
przez sposób myślenia i wasze złe czyny,
22
teraz znów pojednał w doczesnym
Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i
nieskalanych, i nienagannych,
23
bylebyście tylko trwali w wierze -
ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla]
Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest
pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł.

Udział Apostoła w misterium Chrystusa

24
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

25
Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa:
mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa Bożego.
26
Tajemnica ta, ukryta
od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,
27
którym Bóg
zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród
pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały.
28
Jego to głosimy,
upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby
każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.
29
Po to właśnie się
trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.

Zostaw wpis