Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Kolosan (Kol 2)

Troska Apostoła o wiarę adresatów

1
Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych,
którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie
osobiście,
2
aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości
pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu
poznaniu tajemnicy Boga – [to jest] Chrystusa.
3
W Nim wszystkie skarby
mądrości i wiedzy są ukryte.
4
Mówię o tym, by was nikt nie zwodził
pozornym dowodzeniem.
5
Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem
jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej
w Chrystusa.

Trzymać się w życiu prawdziwego Chrystusa!

6
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim
postępujcie:
7
zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i
umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
8
Baczcie,
aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym
oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na
Chrystusie.
9
W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała,
10

bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i
Władzy.
11
I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz
Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała
grzesznego,
12
jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem
zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
13
I
was, umarłych na skutek występków i “nieobrzezania” waszego [grzesznego]
ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
14

skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym
przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
15
Po rozbrojeniu
Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił [je] na widowisko, powiódłszy je
dzięki Niemu w triumfie.

Przeciw fałszywej ascezie

16
Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w
sprawie święta czy nowiu, czy szabatu!
17
Są to tylko cienie spraw
przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa.
18
Niechaj was nikt nie
odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów,
zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem
myślenia,
19
nie trzyma się mocno Głowy – [Tego], z którego całe Ciało,
zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków,
rośnie Bożym wzrostem.
20
Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla “żywiołów
świata”, dlaczego – jak gdyby żyjąc [jeszcze] w świecie – dajecie sobie
narzucać nakazy:
21
“Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj…!”
22
A
przecież wszystko to są rzeczy [przeznaczone] do zniszczenia przez spożycie
- [przepisy] według nakazów i nauk ludzkich.

23
Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu,
uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, nie dzięki okazywaniu jakiejś
wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała [grzesznego].

Zostaw wpis