Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 10)

1
Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga.
2

Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą
jednak na pełnym zrozumieniu.
3
Albowiem nie chcąc uznać, że
usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi
usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.

4
A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego,
kto wierzy.

Sprawiedliwość z Prawa a sprawiedliwość z wiary

5
Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je
wypełnił, osiągnie przez nie życie.
6
Sprawiedliwość zaś osiągana przez
wiarę tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? -
oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż
zstąpi do Otchłani? -
7
oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród
umarłych.
8
Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w
sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy.
9
Jeżeli więc ustami
swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.
10
Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.

11
Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.

12
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
13

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

Żydzi odrzucili usprawiedliwienie z wiary

14
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli
uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie
głosił?
15
Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest
napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

16
Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie,
któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?
17
Przeto wiara rodzi się z tego,
co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

18
Pytam więc: czy może nie słyszeli? Ależ tak:
Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa.

19
Pytam dalej: czyż Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi:
Wzbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem,
wzniecę w was gniew do ludu nierozumnego.

20
Izajasz zaś odważa się powiedzieć:
Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali,
objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.

21
A do Izraela mówi:
Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego.

Zostaw wpis