Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 11)

Odrzucenie Izraela jest częściowe i czasowe

1
Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem
Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina.
2
Nie odrzucił Bóg
swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o
Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela?

3
Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali.
Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają.

4
Lecz co mu głosi odpowiedź Boża?
Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed
Baalem.

5
Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.

6
Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej
łaska nie byłaby już łaską.

7
Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał;
osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości,
8
jak
jest napisane:

Dał im Bóg ducha odurzenia;
takie oczy, by nie mogli widzieć,
i takie uszy, by nie mogli słyszeć
aż po dzień dzisiejszy.

9
A Dawid powiada:
Niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i
odpłatą!

10
Niech oczy ich się zaćmią, by nie mogli widzieć,
a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony!

Przyczyny czasowego odrzucenia

11
Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną
miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by
ich pobudzić do współzawodnictwa.
12
Jeżeli zaś ich upadek przyniósł
bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej
przyniesie ich zebranie się w całości!

13
Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas
chlubię się posługiwaniem swoim
14
w tej nadziei, że może pobudzę do
współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę
do zbawienia.
15
Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to
czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
16

Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty,
to i gałęzie.

17
Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce
zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi
gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki
oliwne,
18
to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz,
[pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie.

19
Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony
20

Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki
wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni!
21
Jeżeli bowiem nie
oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie.
22

Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec
tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu]
tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.
23
A i oni, jeżeli
nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich
ponownie.
24
Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie
dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną,
o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej
należą z natury.

Całkowite nawrócenie Izraela

25
Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej
tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że
zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do
Kościoła] pełnia pogan.
26
I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest
napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba.
27
I
to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.

28
Co prawdą – gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze
względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na
przodków – przedmiotem miłości.
29
Bo dary łaski i wezwanie Boże są
nieodwołalne.
30
Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu,
teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia,
31
tak i
oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i
sami <w czasie obecnym> mogli dostąpić miłosierdzia.
32
Albowiem Bóg
poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.

33
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego
wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!

34
Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?

35
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

36
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała
na wieki! Amen.

Zostaw wpis