Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 12)

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
MIŁOŚĆ I POKORA – ZASADĄ POSTĘPOWANIA

Życie ludzkie składaniem ofiar Bogu

1
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała
swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej
służby Bożej.
2
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie
się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża:
co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Stosunek do współbraci

3
Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech
nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie
trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
4
Jak bowiem w
jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą
czynność -
5
podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a
każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
6
Mamy zaś według
udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania]
zgodnie z wiarą;
7
bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności
diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności
nauczycielskich;
8
bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się
rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym,
[niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to
czyni] ochoczo.

9
Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za
dobrem!
10
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu
czci jedni drugich wyprzedzajcie!
11
Nie opuszczajcie się w gorliwości!
Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!
12
Weselcie się nadzieją!
W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali!
13
Zaradzajcie potrzebom
świętych! Przestrzegajcie gościnności!

Miłość nieprzyjaciół

14
Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie
złorzeczcie!
15
Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi,
którzy płaczą.
16
Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za
wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie
za mądrych!

17
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec
wszystkich ludzi!
18
Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie
w zgodzie ze wszystkimi ludźmi!
19
Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie
sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do
Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli
nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go.
20
Jeżeli pragnie – napój go!
Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.

21
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

Zostaw wpis