Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 15)

Chrystus wzorem postępowania wobec braci

1
A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych,
którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne.
2
Niech każdy
z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla
zbudowania.
3
Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego
ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.
4
To
zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia,
abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali
nadzieję.
5
A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście
wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie
6
i zgodnie jednymi ustami
wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.

7
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was -
ku chwale Boga.
8
Albowiem Chrystus – mówię – stał się sługą obrzezanych,
dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom
9

oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak
napisano:

Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu
Twojemu.

10
Znów mówi Pismo:
Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego!

11
I znowu:
Chwalcie Pana, wszyscy poganie,
niech Go uwielbiają wszystkie narody!

12
Nadto także Izajasz powiada:
Przyjdzie potomek Jessego,
powstanie Ten, który ma rządzić poganami,
w Nim poganie pokładać będą nadzieję.

13
A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w
wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.

EPILOG

Pobudki do napisania listu

14
Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych
uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie
upomnień.
15
A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako
ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć – na mocy danej mi przez
Boga łaski.
16
Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec
pogan sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by
poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.

17
Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu
spraw odnoszących się do Boga.
18
Nie odważę się jednak wspominać niczego
poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do
posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem,
19
mocą znaków i cudów, mocą Ducha
Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Illirię dopełniłem
[obwieszczenia] Ewangelii Chrystusa.
20
A poczytywałem sobie za punkt honoru
głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane,
by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego,
21
lecz zgodnie z
tym, co napisane:

Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go,
i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go.

Plany misyjne Apostoła

22
I stąd to wielokrotnie napotykałem przeszkody w dotarciu do was.
23

Teraz jednak, nie znajdując już w tych stronach pola pracy, od kilku lat
pragnę gorąco wybrać się do was,
24
gdy będę podążał do Hiszpanii. Mam
bowiem nadzieję, że w czasie tej podróży was odwiedzę i że wy mnie tam dalej
wyprawicie, gdy się już trochę wami nacieszę.

25
W tej chwili zaś wybieram się do Jerozolimy z posługą dla świętych.

26
Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz
świętych w Jerozolimie.
27
Uznały za stosowne, bo i są ich dłużnikami.
Jeżeli bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych
28
powinni im
za to służyć pomocą doczesną. Gdy tę sprawę załatwię i owoce składki z moim
potwierdzeniem im wręczę, poprzez wasze strony wybiorę się do Hiszpanii.
29

A jestem przekonany, że przybywając do was, przyjdę z pełnią
błogosławieństwa Chrystusa.

30
Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez
miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga,

31
abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz
Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych
32
i żebym za wolą Bożą z
radością do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić.

33
A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi! Amen.

Zostaw wpis