Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 16)

Polecenie diakonisty Feby

1
Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach.
2

Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją
w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem
wspierała wielu, a także i mnie samego.

Pozdrowienia Apostoła dla chrześcijan w Rzymie

3
Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i
Akwilę,
4
którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem
wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawróconych] pogan.

5
Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego
umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi przez
Azję.
6
Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra.
7

Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia,
którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do
Chrystusa.
8
Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata!
9
Pozdrówcie
współpracownika naszego w Chrystusie, Urbana, i umiłowanego mego Stachysa!

10
Pozdrówcie Apellesa, który zwycięsko przetrwał próbę dla Chrystusa.
Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula.
11
Pozdrówcie Herodiona,
mego rodaka! Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy należą do Pana.
12

Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną
Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu.
13
Pozdrówcie wybranego w Panu
Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką.
14
Pozdrówcie Asynkryta,
Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi.
15

Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich
świętych, którzy są razem z nimi.
16
Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich
pocałunkiem świętym! Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusa.

Przestroga

17
Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają
spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich!
18

Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a
pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków.
19
Wasze zaś
posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak,
abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni.
20
Bóg zaś pokoju
zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa
Chrystusa niech będzie z wami!

Pozdrowienia od współpracowników Apostoła

21
Pozdrawia was współpracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i
Sozypater, moi rodacy.
22
Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który
pisałem ten list.
23
Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i
całego Kościoła.
24
Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat.

Doksologia

25
Temu, który ma moc utwierdzić was
zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa,
zgodnie z objawioną tajemnicą,
dla dawnych wieków ukrytą,

26
teraz jednak ujawnioną,
a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga
wszystkim narodom obwieszczoną,
dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,

27
Bogu, który jedynie jest mądry,
przez Jezusa Chrystusa,
niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

Zostaw wpis