Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 3)

Przewaga Żydów

1
Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania?
2
Wielki
pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże.
3
Bo
i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby
zniweczyć wierność Boga?
4
Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się
prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane:

Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich
i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.

5
Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy?
Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? – wyrażam się po
ludzku.
6
Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat?
7

Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego
chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik?
8
I czyż
to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? – jak nas niektórzy
oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa
kara.

Wszyscy – Żydzi i poganie – popadli w grzechy

9
Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem
uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu,
10
jak
jest napisane:
Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,

11
nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.

12
Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli,
nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.

13
Grobem otwartym jest ich gardło,
językiem swoim knują zdradę,
jad żmijowy pod ich wargami,

14
ich usta pełne są przekleństwa i goryczy;

15
ich nogi szybkie do rozlewu krwi,

16
zagłada i nędza są na ich drogach,

17
droga pokoju jest im nie znana,

18
bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami.

19
A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają
Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym
wobec Boga,
20
jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić
usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa
znajomość grzechu.

WIARA JEST ŹRÓDŁEM USPRAWIEDLIWIENIA

Usprawiedliwienie dla każdego dzięki Chrystusowi

21
Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa,
poświadczona przez Prawo i Proroków.
22
Jest to sprawiedliwość Boża przez
wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu
różnicy:
23
wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
24
a
dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest
w Chrystusie Jezusie.
25
Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez
wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego
względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej -
wyrażała się
26
w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego
sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i
usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.

27
Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie
prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary.
28
Sądzimy bowiem,
że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia
nakazów Prawa.
29
Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i
pogan? Zapewne również i pogan.
30
Przecież jeden jest tylko Bóg, który
usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę.

31
Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie
ustawiamy.

Zostaw wpis