Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 4)

DOWÓD BIBLIJNY NA USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ WIARĘ

Wzorem Abrahama

1
Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, przodek nasz według ciała?
2
Jeżeli
bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia
się, ale nie przed Bogiem.
3
Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i
zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.
4
Otóż temu, który pracuje,
poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności.
5
Temu jednak,
który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika,
wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia,
6
zgodnie z
pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia
niezależnie od uczynków:

7
Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których
grzechy zostały zakryte.

8
Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu.

Usprawiedliwienie przed obrzezaniem

9
Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i
nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za
sprawiedliwość.
10
W jakich okolicznościach została poczytana: czy był
obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był
nieobrzezany.
11
I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia
osiągniętego z wiary posiadanej wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak
stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by i im
poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia,
12
a także ojcem tych
obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą
śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem.

Usprawiedliwienie niezależne od Prawa

13
Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica
dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od
usprawiedliwienia z wiary.
14
Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy
się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała
bez skutku.
15
Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma
Prawa, tam nie ma i przestępstwa.
16
I stąd to [dziedzictwo] zależy od
wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona
dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie,
ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -

17
jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów – przed obliczem
Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie
istnieje, powołuje do istnienia.

Wzór wiary chrześcijan

18
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu
narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo.

19
I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już
obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary.
20
I nie
okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w
wierze. Oddał przez to chwałę Bogu
21
i był przekonany, że mocen jest On
również wypełnić, co obiecał.
22
Dlatego też poczytano mu to za
sprawiedliwość.
23
A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na
niego samego,
24
ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam,
którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego.
25
On
to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego
usprawiedliwienia.

Zostaw wpis