Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 5)

SKUTKI USPRAWIEDLIWIENIA

Pojednanie z Bogiem

1
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z
Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2
dzięki któremu uzyskaliśmy
przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją
chwały Bożej.
3
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków,
wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
4
a wytrwałość – wypróbowaną cnotę,
wypróbowana cnota zaś – nadzieję.
5
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który
został nam dany.

6
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym
czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni.
7
A [nawet] za człowieka
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością.
Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść
śmierć.
8
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus
umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
9
Tym bardziej więc będziemy
przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego
zostaliśmy usprawiedliwieni.
10
Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie.
11
I nie tylko to – ale
i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez
którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Adam i Chrystus

12
Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a
przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi,
ponieważ wszyscy zgrzeszyli…
13
Bo i przed Prawem grzech był na świecie,
grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa.
14
A przecież śmierć
rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli
przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

15
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski.
Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o
ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie
udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
16
I nie tak samo ma
się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez]
jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok
potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.
17

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru
sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

18
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi
wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich
ludzi usprawiedliwienie dające życie.
19
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo
jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo
Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

20
Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze
bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej
rozlała się łaska,
21
aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią,
tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia
wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Zostaw wpis