Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 6)

UWOLNIENIE OD GRZECHU

Chrzest to śmierć grzechowi

1
Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się
wzmogła? Żadną miarą!
2
Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim
nadal?

3
Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
4
Zatem
przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.

5
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim
złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne
zmartwychwstanie.
6
To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny
nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie
byli w niewoli grzechu.
7
Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

8
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również
żyć będziemy,
9
wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.
10
Bo to, że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.
11
Tak i wy rozumiejcie, że
umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

12
Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając
was swoim pożądliwościom.
13
Nie oddawajcie też członków waszych jako broń
nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci,
którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń
sprawiedliwości na służbę Bogu.
14
Albowiem grzech nie powinien nad wami
panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.

Chrześcijanin sługą sprawiedliwości, stroniącym od grzechu

15
Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy
już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną miarą!
16
Czyż nie wiecie, że jeśli
oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście
niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co
wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości?
17

Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu,
daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano
18
a uwolnieni
od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.
19
Ze względu na
przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich
stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i
nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze
na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.

Owoce grzechu a owoce sprawiedliwości

20
Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby
sprawiedliwości.
21
Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów,
których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć
22
Teraz zaś,
po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie
uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.
23
Albowiem zapłatą za grzech
jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym.

Zostaw wpis