Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Tytusa (Tt 1)

Adres

1
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, [posłany do szerzenia] wśród
wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności,
2
w
nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg,
3

a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z
rozkazu Boga, Zbawiciela naszego -
4
do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we
wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
Zbawiciela naszego!

O przełożonych Kościoła na Krecie

5
W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie
załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem,
[może nim zostać]
6
jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający
dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność.
7
Biskup bowiem
winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym,
nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym
brudnego zysku,
8
lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym,
pobożnym, powściągliwym,
9
przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby
przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.

Przeciw siejącym niepokój

10
Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza
wśród obrzezanych:
11
trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają,
nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku.
12
Powiedział jeden z nich,
ich własny wieszcz: “Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy
leniwe”.

13
Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karć ich surowo, aby
wytrwali w zdrowej wierze,
14
nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy
ludzi odwracających się od prawdy.
15
Dla czystych wszystko jest czyste, dla
skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są
zbrukane.
16
Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc
ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.

Zostaw wpis